Tweet Atan Atılır

Şimdiye kadar asıl görev olarak milletvekillerinin çalışmalarını ve iktidara dönük eleştirilerini yayınlayan danışmanlar, işten atılma riskiyle karşı karşıya kaldı. Meclis İnsan Kaynakları Başkanı Liman Peker imzasıyla parti grup başkanlıkları ve milletvekillerine gönderilen yazı muhalefet partilerinde şok etkisi yarattı. Başkanlığın genelgesi şöyle:

YÖNETMELİK VAR

“Personelin TBMM Başkanlık Divanı’nca belirlenen çalışma usul ve esaslarında; görevlerini, kendisiyle yapılacak sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getireceği, herhangi bir siyasi partiye üye olamayacağı ve siyasi faaliyetlerde bulunamayacağı, basın ve yayın organlarına bilgi, belge ve beyanat veremeyeceği, bu bilgileri içeren kitap, broşür, dergi vesaire yayınlayamayacağı hüküm altına alınmıştır. Disipline aykırı eylem ve işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile TBMM Başkanlığı Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı benimsenmiştir.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

657 sayılı Kanunun 125’inci maddesinde ‘devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak; görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak; herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak, ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak yasaklanmış’, disiplin cezası uygulanacak fiil ve haller arasında sayılmıştır. Bu tür fiillerin elektronik ortamda veya sosyal medya üzerinden işlenmesi disiplin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Bu kapsamda çalışan personelin, ilgili mevzuatta yer alan kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermeleri, sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilenler dahil, aksine davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

Hürriyet

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar