Erdoğan hakkında tutuklanma talebi

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin arasında gerçekleştiği iddia edilen konuşmalardan sonra, Başbakan Erdoğan ve Sadullah Ergin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, tutuklanmalarını talep etti.

HKP, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak (TCK 220), Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi (TCK 135), Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs (TCK 288), Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak (TCK 305) ve Anayasayı İhlal (TCK 309)” gibi suçlardan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP yaptığı suç duyurusunda “Recep Tayyip Erdoğan, Sadullah Ergin ve suça karıştığı tespit edilecek tüm şahıslar”ı şüpheli olarak gösterdi.

HKP suç duyurusunun sebebi olarak beyanda şu ifadelere yer verdi:

“Şüphelilerin eylemleri öncelikle, TCK’nın 305. maddesinde düzenlenenTemel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak” suçu kapsamındadır. Zira hükmün 4. Fıkrasında “Temel milli yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, milli güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır” unsurunu tanımlamaktadır.

Anayasanın “CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ” başlıklı 2. maddesi ise “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” niteliğini ortaya koymaktadır.”

Suç duyurusunda Anayasanın 138. maddesine de atıfta bulunan HKP, dilekçede şunları ifade etti:

“Anayasanın 138. maddesinde “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez tavsiye ve telkinde bulunamaz” denilmektedir.

“HUKUK DEVLETİ NİTELİĞİNİ YOK ETMİŞLERDİR”

Şüpheliler açıkça, yargıyı ele geçirerek, müdahale ederek, ele geçiremediklerini ise fişleyerek, mezhebini aşağılayarak, hukuk devletiniteliğini yok etmişlerdir, kendi siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna. Yargı, emir ve talimat verdikleri, adam transfer ettikleri, bir organize organik ast kuruluştur onlar için.

Bir bütün olarak, iktidar olanaklarıyla cebren Anayasal düzenin ortadan kaldırılması, ilga edilmesi muhtevasındadır anlatılan eylemler.

Diğer yandan anılan fiiller, TCK’nın 288. maddesinde düzenlenengörülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulun”ma suçu kapsamındadır açıkça.

Bu müdahalenin sökmediği cesur bir hakimin ise, kişisel verilerini kaydettikleri, TCK 135 bağlamında Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kayde”tme suçunu işledikleri görülmektedir.

Kurulan organizasyonun çerçevesi, bakanların dahli, emir-taahhüt ilişkisi, ve “arkadaşların transferi” beyanları göz önüne alındığında, anılan eylemlerin, ancak bir ÖRGÜT KURULARAK gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır.

ERDOĞAN’A TUTUKLAMA TALEBİ

Nitekim konuşmadan anlaşılacağı üzere şüpheliler, organizasyona başkalarını dahil ederek onlara talimat verebilmektedirler. Yine eylemlerin uzunca bir sürece yayıldığı da anlaşılmakta, her kademede yargı üzerinde baskı kurulduğu ve ne yazık ki bazı makamların emir altına alındığı anlaşılmaktadır.”

HKP tarafından yapılan suç duyurusunda Başbakan hakkında tutuklama da talep edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheliler, daha önce başlatılan yolsuzluk operasyonu sebebiyle, savcıların, emniyet müdürlerinin görev yerlerini değiştirerek, ve dahi görevden alarak, adil bir yargılanmayı   olanaksız hale getirmektedirler. Bu nedenle, kendileri aleyhine yürüyecek soruşturmaları akamate uğratan şüphelilerin tutuklanmaları gereği de ortaya çıkmaktadır.”

HKP suç duyurusunun sonunda şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, haklarında sevk maddeleri gereğince cezalandırılmaları için Kamu Davası açılmasını istedi.

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Önerilen Başlıklar
Yorumlar