Obama’dan Türkiye’ye IŞİD’e karşı ‘ikircikli olma’ mesajı

ABD Başkanı Obama, Suriye’de IŞİD’e karşı atabilecekleri adımlar konusunda henüz bir stratejilerinin olmadığını söyledi. Obama, bölge ülkelerinin de IŞİD gibi radikal gruplara karşı ”ikircikli olmaya” son vermesi gerektiği uyarısında bulundu.

ABD Baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma­’dan, Irak ve Su­ri­ye­’de her gün ye­ni mev­zi ka­za­nan IŞİD hak­kın­da şok iti­raf gel­di. Oba­ma, IŞİ­D’­e kar­şı ata­bi­le­cek­le­ri adım­lar ko­nu­sun­da henüz bir stra­te­ji­ be­lir­le­me­dik­le­ri­ni açık­la­dı.

Oba­ma, IŞİ­D’­e kar­şı mü­ca­de­le­de AB­D’­nin tek ba­şı­na ey­le­me geç­me­si­nin ye­ter­li ol­ma­ya­ca­ğı­nı, böl­ge­sel bir stra­te­ji in­şa et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Bunu da bölgedeki Sünni ortaklarla hayata geçireceklerini vurguladı. Obama, IŞİD’in Irak’ı işgal etmesinin de engellenmesini istedi.

OBAMA’NIN ELBİSESİ DALGA KONUSU OLDU

Oba­ma­’nın Irak ağır­lık­lı ba­sın top­lan­tı­sı Ame­ri­kan gün­de­mi­ne çok fark­lı yan­sı­dı. Can­lı ya­yı­nın baş­la­ma­sıy­la Twit­te­r’­da ana gün­dem baş­ka­nın giy­di­ği açık renk ta­kım el­bi­se ol­du. Sos­yal med­ya kul­la­nı­cı­la­rı, her za­man ko­yu renk ta­kım­ ter­cih eden Oba­ma­’nın bej kı­ya­fe­tiy­le dal­ga geç­ti. “A­ra­ba sa­tı­cı­sı­na ben­ze­mi­ş”, “Hâ­lâ ta­til­den dö­ne­me­miş”, “Ce­ke­ti bir be­den bü­yük, ga­li­ba ucuz­luk­tan al­mı­ş” yo­rum­la­rı ya­pıl­dı.