Erdoğan’sız AKP oylarında erime büyüyor, işte son anket!

2015’te Tayyip Erdoğan olmadan seçime girecek olan AK Parti’nin oyu yüzde 41’e düştü CHP’ye destek yüzde 27’ye çıkarken, MHP’de de artış yaşandı.

An­ke­te gö­re; Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ik­ti­dar par­ti­si AK Parti cid­di bir oy kay­bı ya­şı­yor. Da­ha ön­ce­ki se­çim­ler­de sırf Er­do­ğan ol­du­ğu için AK­P’­ye oy ve­ren­le­rin ora­nın­da dü­şüş var.

Erdoğan yoksa oy da yok

Erdoğan’sız AK Parti eriyor“Er­do­ğan­’sız AK­P’­ye oyumu ver­me­m” di­yen AK­P’­li­le­rin ora­nı yüz­de 34… Bu oran ön­ce­ki an­ket­ler­de yüz­de 60 ile 64 ara­sın­day­dı. An­ke­te ka­tı­lan­lar Er­do­ğa­n’­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı sü­re­sin­ce tüm par­ti­le­re eşit me­sa­fe­de ol­ma­ya­ca­ğı­nı da dü­şü­nü­yor.

Öcalan ve IŞİD’le yakınlaşmaya vatandaş karşı çıkıyor

An­ke­te gö­re; Tür­ki­ye­’nin IŞİD gi­bi terör örgütlerine des­tek ver­di­ği­ni dü­şü­nen­le­rin ora­nı da son iki ay­da ol­duk­ça yük­sel­di. Va­tan­daş­lar, te­rö­ris­ba­şı Öca­la­n’­la ya­pı­lan gö­rüş­me­le­ri de onay­la­mı­yor.

İşte Gezici Anket’in çarpıcı araştırması

cebfbd909af7f190

4a2fcb3c354d015f

39807b3a939dfb86 326484a407ac63ea 6872689f67469db2 b733a24ecf173d7e cbe043f7ece54ad5 cebfbd909af7f190 fc580a5011a59226

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar