AK Parti Oylarında İnanılmaz Düşüş

İmralı görüşmeleri sonucu AK Parti’nin oylarında inanılmaz düşüş oldu. Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti­’nin, Tür­ki­ye­’nin 46 ilin­de 23-24 Şu­bat ta­rih­le­rin­de 9 bin 272 ki­şiy­le yüz yü­ze yap­tı­ğı ankete göre AK Parti oyları inanılmaz düştü. 

CHP AK Parti’ye yaklaştı

Sonuçlara göre AK Parti yüz­de 38.6, CHP 28.6, MHP 19.8, BDP yüzde 7.6 oy alıyor. Kanlı terör örgütü PKK lideri APO ile yapılan görüşmeler, başkanlık sistemi bunalımı ve yaklaşan yerel seçimler konusunda vatandaş ne düşünüyor?

Halk, bebek katilleri ile görüşülmesine karşı

An­ke­te gö­re; AK ­Parti’­nin Do­ğu­’dan Ba­tı’­ya git­tik­çe ve İç Ana­do­lu’da oy ka­yıp­la­rı hız­la ar­tı­yor. CHP ve MHP ise İç Ana­do­lu ve Ak­de­niz Böl­ge­si­’n­de oy ar­tı­şı ya­şı­yor. An­ke­te ka­tı­lan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu terörist başı APO’yla gö­rüş­me­le­re kar­şı çı­kı­yor. Yüz­de 91.4’lük ke­sim, APO’ya ev hap­si­ne kar­şı, Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si kay­gı­sı da hay­li yay­gın… Seç­me­nin yüz­de 64.8’i, baş­kan­lık sis­te­mi­nin tek adam­lı­ğa ve oto­ri­ter yö­ne­ti­me fır­sat ve­re­ce­ği­ni de dü­şü­nü­yor.AK Parti seç­me­ni­nin yüzde 26,7’si baş­kan­lığa karşı…

Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun arkasına düştü, Selahattin Demirtaş ise ensesinde

“Ki­mi baş­kan gör­mek is­ter­si­niz?”

Va­tan­da­şın yüz­de 30.2’si Cum­hur­baş­ka­nı Gü­l’­ü is­ti­yor. Gü­l’­ü sırasıyla Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Tay­yip Er­do­ğan, Dev­let Bah­çe­li, Bü­lent Arınç ve Se­la­hat­tin De­mir­taş iz­li­yor.

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar