Yol haritasını bilmiyoruz kırmızı çizgi aşılırsa gereğini yaparız

- Yorumlar

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan dün ak­şam, 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Çan­ka­ya Köş­kü’nde bir re­sep­si­yon ver­di. Yak­la­şık 3 bin 500 ki­şi­nin ka­tıl­dı­ğı re­sep­si­yo­na muhalefet liderlerinden ge­len ol­ma­dı.

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel re­sep­si­yon­da so­ru­la­rı­ ya­nıt­la­dı. Be­del­li as­ker­lik­le il­gi­li bir so­ru­ya da Orgeneral Özel “Bi­ze res­mi bir mü­ra­ca­at, bir ça­lış­ma yok şu an­da” ya­nı­tı­nı ver­di.

KEŞKE SORULSAYDI

Bir so­ru üze­ri­ne Özel çözüm sü­re­cine iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Hü­kü­me­tin bir po­li­ti­ka­sı var, o po­li­ti­ka yü­rü­yor. Biz çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ça­lış­ma­nın ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na gön­de­ri­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti, he­nüz bir şey gön­de­ril­me­di. Gö­rür­sek biz de gö­rüş­le­ri­mi­zi söy­le­riz. Yol ha­ri­ta­sı­nı ba­sın­dan oku­yo­ruz, keş­ke gö­rü­şü­müz so­rul­say­dı” de­di.

‘Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­niz sü­rü­yor mu?’ so­ru­su üze­ri­ne Özel şun­la­rı söy­le­di: “Kır­mı­zı çiz­gi­ler aşı­lır­sa ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğı­mı­zı söy­le­dik, ge­re­ği­ni de söy­le­riz. 30 se­ne­dir bu mü­ca­de­le­yi biz yü­rü­tü­yo­ruz.”

Org. Özel, kır­mı­zı çiz­gi­ler ko­nu­sun­da 10 yıl ön­ce­si­ne gö­re bir de­ği­şik­lik olup ol­ma­dı­ğı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne ise “10 yıl ön­ce­siy­le ba­zı nü­ans fark­lı­lık­la­rı var” di­ye ce­vap ver­di.

Özel, hü­kü­me­tin so­ru­nu çö­züm sü­re­ciy­le çöz­mek is­te­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “Şehit ana­ları ağ­la­ma­sın di­yor­lar. Biz de ay­nı şe­yi söy­lü­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Özel bu­nun ya­nı sı­ra ül­ke bü­tün­lü­ğü­nün de öne­mi­ne dik­kat çe­ke­rek, bu­nun kır­mı­zı çiz­gi ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.

‘Pa­ra­lel ya­pı’ id­di­ala­rı ve TSK’da yü­rü­tü­le­ce­ği açık­la­nan di­sip­lin ça­lış­ma­la­rı so­ru­lun­ca Orgeneral Özel şunları söyledi:

MİT’TEN BELGE GELMEDİ

“TSK elin­de bil­gi ve bel­gey­le ça­lı­şır. Bu­nun dı­şın­da MİT ve em­ni­yet­ten bel­ge is­te­dik ama bi­ze şu ana ka­dar bil­gi bel­ge gel­medi. İm­za­sız ih­bar mek­tup­la­rıy­la iş­lem baş­la­ta­ma­yız. TSK hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne ina­nır, bu­na gö­re ge­re­ği­ni ya­par. Hü­kü­me­te 30 yıl­lık ih­raç ka­rar­la­rı­nı ver­dik.”
Ad­li yıl açı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­lıp ka­tıl­ma­ya­ca­ğı so­ru­la­n Özel, o ta­rih­te İs­tan­bul’a gi­de­ce­ği­ni, an­cak ak­şam dü­zen­le­ne­cek re­sep­si­yo­na ka­tıl­ma­yı plan­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

x