Bu model ve üstü otomobili olanlar aman dikkat!

Araç muayenelerinde ortaya çıkan kusurlar, trafikteki tehlikeyi gözler önüne serdi. 7’den 77’ye herkesin hayatını tehlikeye atan bir milyon 200 bin aracın karayollarında dolaştığı ortaya çıktı

Tra­fik ka­za­la­rı­na se­bep olan ‘ku­sur­lu’ araç ra­kam­la­rıy­la il­gi­li şok edi­ci tab­lo araç mu­aye­ne­le­rin­de or­ta­ya çık­tı. Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı 2014 Ku­rum­sal Ma­li Du­rum ve Bek­len­ti­ler Ra­po­ru­’na gö­re yı­lın ilk ya­rı­sın­da mu­aye­ne edi­len 5 mil­yo­na ya­kın araç­tan sa­de­ce 123 bi­ni ku­sur­suz çık­tı. Fren­le­ri tut­ma­yan, di­rek­si­yo­nu düz­gün ça­lış­ma­yan ‘a­ğır ku­sur­lu­’ araç sa­yı­sı ise 1.2 mil­yo­na ulaş­tı. Ha­fif ku­sur­lu araç­lar da 3.5 mil­yo­nu geç­ti. 97 bin ara­cın ‘em­ni­yet­si­z’ ol­du­ğu be­lir­len­di. Öm­rü­nü dol­du­ran 119 bin araç ise tra­fik­ten hur­da­ya alın­dı.

FREN TUTMUYOR, DİREKSİYON TUTUKLUK YAPIYOR

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı’nın al­tı ay­lık araç mu­aye­ne ra­po­run­da yer alan ve­ri­le­re gö­re, 4 mil­yon 949 bin 965 araç mu­aye­ne­den ge­çi­ril­di. Ha­fif ku­sur­lu araç sa­yı­sı 3 mil­yon 530 bin 363. Mu­aye­ne edi­len araç­lar­dan 1 mil­yon 199 bin 369’u araç can gü­ven­li­ği sağ­la­yan ekip­man­lar ça­lış­ma­dı­ğı için ağır ku­sur­lu ilan edil­di.

Yol­lar­da ‘yü­rü­yen ta­but­la­rın’ fre­ni tut­ma­dı­ğı, di­rek­si­yo­nu sağ­lık­lı ça­lış­ma­dı­ğı, el fre­ni çe­ki­li kal­ma­dı­ğı, far ve uya­rı lam­ba­la­rı yan­ma­dı­ğı için mu­aye­ne­den geç­me­di. An­cak ikin­ci bir mu­aye­ne­ye ka­dar tra­fik­te yol­cu­luk­la­rı de­vam et­ti. Di­rek­si­yo­nu tu­tuk­luk ya­pan, as­ga­ri dü­zey­de bi­le fren ya­pa­ma­dı­ğı için ’em­ni­yet­siz’ ra­po­ru alan ara­ba sa­yı­sı da 97 bin 223 ol­du.

119 BİN ARAÇ HURDAYA AYRILDI

Ba­kan­lık, eko­no­mik ve tek­nik öm­rü­nü dol­dur­muş, 1990 ve da­ha dü­şük mo­del­de­ki kam­yon, çe­ki­ci, tan­ker, oto­büs, mi­ni­büs ve kam­yo­net cin­si ti­ca­ri araç­la­rı tra­fik­ten çı­kar­dı. Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan 2013 so­nu iti­ba­rıy­la 118 bin 557 araç sa­tın alı­na­rak hur­da­ya ay­rıl­dı.

12 MİLYON ARACA İKİNCİ MUAYENE

Ra­po­ra gö­re, ha­zi­ran ayı so­nu iti­ba­rıy­la 81 il­de top­lam 197 sa­bit, 73 sey­yar is­tas­yon ve 3 adet mo­to­sik­let is­tas­yo­nun­da araç mu­aye­ne­le­ri ya­pıl­dı. İs­tas­yon­lar­da 30 Ha­zi­ran 2014 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la 34 mil­yon 552 bin araç mu­aye­ne­ye ta­bi tu­tul­du. 12 mil­yon 395 bi­ne ya­kın ara­cın mu­aye­ne tek­ra­rıy­la bir­lik­te top­lam­da 46 mil­yon 946 bin 624 adet mu­aye­ne ya­pıl­dı.