Bankacılıkta yepyeni bir dönem başlıyor

Yeni bankacılık taslağına göre TMSF tarafından devralınan bankaların kamu bankasına devri mümkün olabilecek. Fondaki bankaların varlıkları kamu bankalarına satılabilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), faaliyet izni kaldırılan bankaların kanundan doğan her türlü hak ve alacaklarını, kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmeye yetkili olacak. Fon bünyesindeki bankaların varlıklarının, katılım bankası kurulması amacıyla kamu sermayeli bankalara satılmasına yönelik imkan yaratılabilecek. Meclis’e sevkedilen tasarıya göre, Rekabet Kurulu’nun, bankalar hakkında soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, bu durum önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bildirilecek. Soruşturma sonucunda oluşturulan rapor, BDDK görüş vermeden karara bağlanamayacak.

TMSF banka kurabilecek
TMSF, el koyduğu fonu kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmesi halinde, mevduat sahipleri yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını isteyecek. Bu iflas isteminde, İcra ve İflas Kanunu’nun iflasın ertelenmesine ilişkin hükümleri uygulanamayacak. TMSF, devredilen bankalarla ilgili olarak kanunda belirtilen tedbirlerin alınması amacıyla, BDDK tarafından verilecek izne gerek olmaksızın banka kurmaya yetkili olacak.

Otomatik görevden alma
Kanun teklifiyle KİT’lerde (kamu iktisadi teşebbüsleri) yönetim kurulunun teşkili yeniden düzenleniyor. Bura göre, yönetim kurulu başkanının, genel müdür dahil olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesine imkan tanınıyor. Genel müdür, yönetim kurulu üyesi olacak ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanacak. Bağımsız denetçinin iki yıl üst üste olumsuz görüş vermesi durumunda mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erecek.
Vakıfbank’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hisselerinin Hazine’ye devrinin koşullarını belirleyen tasarı Meclis’e geldi. Yüzde 58.51 hissenin Hazine Müsteşarlığı’na devredilmesinin ardından, bankanın halka açıklık oranının artırılması planlanıyor.

İhbar edene %40 ikramiye
Tasarıya göre, TMSF’ye borçlu olan gerçek ve tüzel kişilere ait, TMSF’nin bilgisi dahilinde olmayan haczi kabil malvarlığının bulundukları yerleri doğru olarak haber verenlere, ilgili tutarın tahsil edilmesinden sonra ikramiye verilebilecek. Verilecek ikramiyenin miktarı, tahsil edilen tutarın yüzde 40’ını geçemeyecek.