AKP teşkilatında fişleme tepkisi

AK Parti Er­zu­rum İl Baş­ka­nı Murat Kı­lıç, il yö­ne­ti­miy­le bir­lik­te par­ti bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sıy­la is­ti­fa­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di.

Murat Kı­lıç , kul hak­kı­na inan­dı­ğı­nı ve in­san­la­rın hak­sız ye­re ka­ra­lan­ma­sı­na kar­şı ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

Kı­lıç, “İn­san­la­rı kod­la­ma­nın, eti­ket­le­me­nin hiç­bir an­la­mı yok. Be­nim ak­lım ki­ra­lık de­ğil ve ol­ma­dı. Bu fiş­le­nen in­san­la­rı bir şe­kil­de bir şey­ler üze­rin­den yıp­rat­ma­ya ça­lış­mak ya da bun­dan do­la­yı in­san­la­rı bir şe­kil­de top­lum için­de ren­ci­de et­me­ye ça­lış­mak hoş bir du­rum de­ğil. Bu­la­nık su­da ba­lık av­la­ma­ya ça­lı­şan dü­şün­ce­le­re bu­gün bu­nu söy­le­mek is­te­rim. Han­gi ma­kam­da mev­ki­de olur­sa in­san­la­rı bu fır­sat­ta na­sıl ren­ci­de ede­rim an­la­yı­şın­da kim­se ol­ma­sın” de­di. Kı­lıç, si­ya­se­te ara ve­rip ti­ca­ret­le uğ­ra­şa­ca­ğı­nı açıkladı.

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar