Bakana ‘cenazede şov yapma’ diyen Müftü sürüldü

Adana Seyhan Müftüsü Uzun, Murat Göğebakan’ın cenazesinde konuşma yapmak isteyen Kültür Bakanı Çelik’i, “Yeri değil” diye uyardı. Aynı gün tayini Mersin’e çıkarıldı

Ada­na­’da sa­nat­çı Mu­rat Gö­ğe­ba­ka­n’­ın öğ­le vak­ti kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Kül­tür Ba­ka­nı Ömer Çe­lik, ko­nuş­ma yap­ma­ya kalk­tı. Sey­han Müt­fü­sü Ha­lil Uzun,Ba­ka­n’­ı “Uy­gun de­ği­l” uyar­dı. Yat­sı na­ma­zın­dan son­ra Halil Uzu­n’­un ta­yi­ni Seyhan’dan Mer­si­n’­e çık­tı.

EVİNE DÖNDÜ, HABERİ ALDI

Sözcü’den Mehmet Serbes’in haberine göre, Ada­na­’da se­çim­den se­çi­me or­ta­ya çı­kan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Ömer Çe­lik, ce­na­ze na­ma­zı­nın kı­lın­ma­sı, du­ala­rın edil­me­si ve he­lal­lik ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan, na­ma­zı kıl­dı­ran Sey­han Müf­tü­sü Ha­lil Uzu­n’­un elin­den ya­ka mik­ro­fo­nu­nu ala­rak ko­nuş­ma yap­tı. Mu­rat Gö­ğe­ba­ka­n’­ın ce­na­ze na­ma­zı­nı gö­nül­lü ola­rak kıl­dı­ran Uzun ise “Ce­na­ze şov ye­ri de­ği­l” di­ye­rek mü­da­ha­le et­ti.

Ce­na­ze tö­re­ni­nin ar­dın­dan evi­ne dö­nen Müf­tü Ha­lil Uzun, Mer­si­n’­e ta­yi­ni­nin çık­tı­ğı­nı öğ­ren­di. 2010’da Sey­han İl­çe Müf­tü­lü­ğü gö­re­vi­ne baş­la­yan Ha­lil Uzun, çev­re­sin­de se­vi­len bir isim. Ta­yi­nin du­yul­ma­sı­nın ar­dın­dan te­le­fo­na sa­rı­lan Sey­han­lı­la­r’­ın Müf­tü­lük san­tra­li­ni kit­le­di­ği be­lir­til­di. Bir di­ğer id­di­aya gö­re ise Uzun ile ara­sı bo­zuk olan İl Müf­tü­sü Arif Gök­çe, Ba­ka­n’­la tar­tış­ma­yı fır­sa­ta dö­nüş­tür­dü.

Kaynak: Karşı

Bu habere ekleyebileceğiniz bir görüşünüz var mı? İsterseniz, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar