Gürsel Tekin: Rıza Sarraf ABD’yle anlaştı, kendi kendini yakalattı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Rıza Sarraf’ın hem canını hem malını korumak için ABD’yle anlaşarak o ülkeye gittiğini belirterek, önümüzdeki günlerde sürprizlere hazır olunması gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Rıza Sarraf’ın ABD’yle anlaştığını, önümüzdeki günlerde süprizlere hazır olunması gerektiğini söyledi.

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Gürsel Tekin, Rıza Sarraf’la ilgili soruları şöyle yanıtladı:

“Ken­di ken­di­ni ya­ka­lat­tı iz­le­ni­mi ağır ba­sı­yor…

“200 mil­yar do­lar… Kim­se ha­ya­tın­da böy­le bir pa­ra­yı bir ara­da gör­me­miş­tir. De­mek is­te­di­ğim, 200 mil­yar do­la­rı yö­ne­ten bir şah­sın da bir ‘üst ak­lı­’ ol­du­ğu­dur. Bu ‘üst akıl’ bu­ra­da­ki meb­la­ğın hız­la eridi­ği­ni, ik­ti­da­rın ka­çı­nı­la­maz çö­kü­şüy­le de ken­di­si­ni ko­ru­ya­ma­ya­ca­ğı­nı çok net ola­rak gö­rü­yor­dur. Bu nok­ta­dan ha­re­ket­le Zar­ra­b’­ın an­laş­ma­lı ola­rak AB­D’­ye git­ti­ğin­den bah­se­di­le­bi­lir. Ak­si tak­dir­de ya­rın ola­sı bir ik­ti­dar de­ği­şi­min­de İra­n’­a tes­lim edil­me ris­ki var çün­kü… Dü­şü­nün, böy­le bir du­rum­da hem ma­lı gi­de­cek, hem de ca­nı…

Ca­nı­nı kur­tar­mak, ma­lı­nı da ola­bil­di­ğin­ce ko­ru­mak için an­laş­mış gi­bi gö­zü­kü­yor. Şu­nu unut­ma­mak la­zım, pa­ra sa­hip­le­ri pa­ra­la­rı­nı ta­kip eder­ler. Bir şa­hıs 200 mil­yar do­lar gi­bi çok önem­li bir pa­ra trafiği­ni yö­ne­ti­yor­sa, ül­ke de pa­ra­sı­nın ne­re­ye gi­dip git­me­di­ği­ni her­hal­de iz­ler di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Önü­müz­de­ki gün­ler­de sür­priz­le­re ha­zır ol­ma­mız la­zım.”