Kartal metrosu adeta dökülüyor

Kadir Topbaş’ın, “Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı” dediği ve 7 yılda biten Kadıköy-Kartal metrosunun istasyonlarından su sızıyor. Tünele girmek cesaret istiyor

Daha önce 70 Trilyona yapılan İBB Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nin çatısının aktığını sizlere göstermiştik. Şimdi de 3,1 Milyara yapılan Kartal Metrosu çürüyor.

Topbaş daha önce metro hakkında CHP’ye şunları söylemişti: “Gerçekten Sizin Kartal Metrosuyla İzmir’deki Tramvayın…” ( devamı için tıklayın )

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­ba­ş’­ın öve öve bi­ti­re­me­di­ği ve 3 mil­yar li­ra­ya mal olan Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro­su 17 Ağus­tos 2012’de hiz­me­te gir­di. Met­ro is­tas­yon­la­rı da­ha 8. ayı­nı dol­dur­ma­dan ha­ra­be­ye dön­dü. Top­ba­ş’­ın, “Va­gon­lar, ray­lı sis­tem ve is­tas­yon­lar da­hil 3 mil­yar li­ra har­ca­dı­ğı­mız Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro­su, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük met­ro hat­tı ola­ca­k” de­di­ği met­ro­nun is­tas­yon du­var­la­rın­da su sı­zın­tı­sı baş­la­dı.

Kartal dahil 11 istasyon tehlikede

Açı­lı­şı­nı Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın yap­tı­ğı, 7 yıl­da an­cak ta­mam­la­nan Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro hat­tı 22 km. uzun­lu­ğun­da ve ye­rin 30-40 met­re al­tın­da in­şa edi­len 16 is­tas­yon­dan olu­şu­yor. Ka­dı­kö­y’­den baş­la­yan met­ro hat­tı­nın Üna­lan İs­tas­yo­nu­’n­da met­ro­büs ak­tar­ma­sı bu­lu­nu­yor. İş­te tam da bu is­tas­yon­da baş­lı­yor su sı­zın­tı­sı ve ru­tu­bet­ten kay­nak­la­nan ağır bir ko­ku…

Met­ro­bü­sün Uzun­ça­yır du­ra­ğın­da in­di­ği­niz­de Ka­dı­köy-Kar­tal met­ro hat­tı­na ak­tarma ya­pı­la­bi­li­yor. An­cak Üna­lan met­ro is­tas­yo­nu­na ula­şa­bil­mek için ön­ce met­re­ler­ce uzun­luk­ta­ki tü­ne­li yü­rü­me­niz ge­re­ki­yor. İki yü­rü­me ban­dı ya­pıl­mış an­cak bun­lar­dan bi­ri bo­zuk. Met­ro­ya in­mek için yü­rü­yen mer­di­ven­le­re gel­di­ği­niz­de ise du­var­lar­da­ki ıs­lak­lık ve be­yaz­lık gö­ze çar­pı­yor. Bu­nun ne­de­ni ise met­ro açıl­dı­ğı gün­den bu ya­na de­vam eden su sı­zın­tı­sı. Met­ro­ya in­di­ği­niz­de ray tü­ne­li­nin du­var­la­rın­da da ru­tu­bet­ten kay­nak­lı iz­ler gö­rü­lü­yor. Mil­yar­lar­ca li­ra­ya mal olan met­ro hat­tı­nın Üna­lan is­tas­yo­nun­dan Kar­ta­l’­a ka­dar git­ti­ği­niz­de 16 met­ro is­tas­yo­nu­nun 11’inde su sı­zın­tı­la­rın­dan kay­nak­la­nan iz­ler gö­rü­lü­yor ve ru­tu­bet ko­ku­su his­se­di­li­yor.

İzo­las­yo­nu yanlış

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si yet­ki­li­le­re gö­re su sı­zın­tı­la­rı risk­li de­ğil ve met­ro in­şa­at­la­rın­da bu tip sı­zın­tı­la­ra ras­la­nı­yor. An­cak İn­şa­at Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı Baş­ka­nı Ce­mal Gök­çe sı­zın­tı­nın izo­las­yon­da­ki ek­sik­lik­ten kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Uzun va­de­de sı­zın­tı­nın ya­pı­ya za­rar ve­re­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Gök­çe, “Sı­zan su ya­ta­ğı­nın tes­pit edil­me­si ge­rek. Su­yun gö­rü­le­bi­lir yer­ler­den tah­li­ye edil­me­si la­zım. Yok­sa o su sı­kın­tı ya­ra­tır. İza­las­yo­nu ge­rek­ti­ği gi­bi yap­maz, doğ­ru mal­ze­me kul­lan­maz­san o su bir yer­den çı­ka­r” de­di.