Kaçak avlanma cezası 2024

Türkiye’nin avcılığı düzenleyen katı yasaları vardır çünkü vahşi yaşam Türkiye’nin kültürünün, mirasının ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, Türkiye kaçak avcılarla, para cezaları ile mücadele ediyor. Ne yazık ki kaçak avcılara hapis cezası uygulanmıyor.

Türkiye’de kaçak avcılık yapanlar hakkında para cezaları ve iade emirler verebilir. Alınan hayvanın değerine bağlı olarak, iade emri olağanüstü maliyetli olabilir.

Türkiye’de Kaçak Avlanma Cezası

Türkiye’de kaçak avlanma ile ilgili para cezalarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü belirliyor. Kurum tarafından yeni av sezonunu kapsayan bir çizelge yayınlandı. Yaban hayvanlarının kaçak avlanması için uygulanan cezalar güncellendi.

Hüküm Tanımı İdari Ceza
Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, 2.077 TL
Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, 2.077 TL
Yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanması, 2.077 TL
Yaban hayvanlarının yuvalarının dağıtılması, 2.077 TL
Memelilerin kış uykusunda rahatsız edilmesi, 2.077 TL
Lüzumu halinde yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele esaslarına uyulmaması, 2.077 TL
Koruma altında olmayan yaban hayvanlarının; avlanmanın yasaklandığı gün ve sürelerde tarım alanları, besi ve yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda çoğalmaları, hastalık taşıdıklarının tespiti durumunda söz konusu alanlarda mahalli tarım ve köyişleri ile orman teşkilatı görevlilerince hazırlanacak rapor doğrultusunda belli sayıda avlanabilmeleri için belirlenecek esas ve usullere uyulmaması, 2.077 TL
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve mevcut olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonucunda oluşacak açıklıkların ve arazinin düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahaların işgal edilmesi ve kullanılması, 2.077 TL
Avlanma süreleri dışında avlanma 2.077 TL
Avlanma miktarları dışında avlanma 2.077 TL
Avlanmanın açık olduğu avlaklarda; avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava kapatılması yasağına uymama, (olağan üstü hava koşullarında vs. avın kapatılması) 2.077 TL
Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine barınmasına üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama alanlarının zehirlenmesi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları ve benzeri sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının arıtılmadan doğal ortama bırakılması nedeni ile yaban hayatının veya ekosistemin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verenlere ve tahrip edenlere fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır.
Av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu desteğinin sağlanması için toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun eğitilmesi amacıyla; Türkiye sınırları içinde yayın yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlar; av sezonunun başlamasından onbeş gün önce ve sona ermesinden itibaren de onbeş gün süreyle eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorundadırlar. Bu yayın ve tanıtım faaliyetleri her kuruluşun ana haber bültenlerinden sonraki kuşakta ve ücretsiz olarak yayınlanır. Bu programların süresi yılda toplam üç saatten az olamaz. Bu hizmetlerin yürütülmesinde kurum ve kuruluşlar Bakanlık ile işbirliği yaparlar. 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlere uymayan radyo ve televizyon kuruluşları hakkında 13.04.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, Failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Özel avlakların kuruluş amaçları dışında işletilmesi, 12.653 TL
Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma, 2.077 TL
Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 2 nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlanmak. 3.660 TL
Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı vb yivsiz av tüfekleri ile avlanmak, havalı tüfek ve tabancayla avlanmak, 1.535 TL
MAK tarafından belirlenecekler dışında kara, hava ve yüzer araçlarla avlanmak, 1.535 TL
MAK tarafından belirlenecekler dışında ses, manyetik dalga, ışık yayan araç gereçlerle avlanma 1.535 TL
Canlı mühre ile avlanmak 1.535 TL
Tuzak, kapan vb araçlarla avlanmak 1.535 TL
Diğer 1.535 TL
MAK Kararı ile avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerin avlaklarda bulundurulması, pazar ve ticarethanelerde satış yasağına uyulmaması 1.535 TL
Özellikleri MAK ca belirlenenlerin dışında güme kurulması ve bu gümelerde avlanılması 1.535 TL
Zehirle avlanmak Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezası
Avlanan hayvanların taşınması ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silâhları ve araçları taşıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiş hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında avlanma esasları Merkez Av Komisyonunca tespit edilir. Bu esas ve usullere aykırı şekilde avlanmak. 1.535 TL
Avlaklarda, avlanma izni almadan avlanmak. 1.535 TL
Avlaklarda, avcılık belgesi olmadan avlanmak. 3.134 TL
Avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini yanında bulundurmadan avlanmak 169 TL
Yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan avlanmak, (Yabancı Avcılar) 10.531 TL
Av turizmi izin belgesi almadan av turu, fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban hayvanları gözlem turları yaptıran veya yabancıların geçici avcılık belgesi olmadan avlanmasına aracılık etme( av turizmi seyahat acenteleri, kişi ve kuruluşlar) 105.688 TL
Geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanma (yabancılar) 52.827 TL
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yerli ve yabancı yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma esas ve usullerine aykırı olarak avlanan yaban hayvanları canlı veya cansız olarak veya bunların et, yumurta, deri, post, boynuz ve benzeri parçaları ile bunların türevleri satmak, satın almak nakletmek ve bunların ithalatı ve ihracatı yapmak, 5.252 – 26.390 TL
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle ticaretine düzenleme getirilen türler ile bu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ve bunlardan elde edilen parçalarının ticaretini denetlemeye ve kısmen veya tamamen yasaklamaya, bunların ticaretinden Döner Sermaye İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul ve esaslara uymama, 5.252 – 26.390 TL
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından Türkiye’de doğal olarak yetişen türleri Bakanlıktan izin almak şartıyla üretebilirler. Bunların doğaya salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin almak zorundadır. Yabancı türlerden Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar vermeyecek olanlarının ithalatına ve üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. 5.252 – 26.390 TL
Yurt içinde sergilenmek üzere veya gösteri amaçlı olarak uluslararası sözleşmeler çerçevesinde ithalatına Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları satmak 31.680 TL
FAM’ların bu Kanunda yazılı Suçları İşlemeleri Cezalar İki Misli Uygulanır. (İdari Para Cezası Dahil)

Buna göre Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi ve Yaban Keçisi avlama cezası önce yıla göre arttırılarak yükseltildi. Ceylan avlama cezası önceki yıla göre arttırılarak yükseltildi. Kızıl Geyik avlama cezası önceki yıla göre arttırılarak yükseltildi. Boz Ayı avlama cezası önceki yıla göre arttırılarak yükseltildi.