TOKİ konutlarına ipotek yolu açıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından satılan konutlara ipotek konmasının önündeki engel kaldırıldı. Böylece bankalar veya TOKİ lehine olacak ipotekler talep gelmesi durumunda konulabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre TOKİ tarafından satılan taşınmazlara ipotek tescili yapılabilecek. TOKİ Başkanlığı satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale yönetmeliğine eklenen maddelerle TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazlara ipotek konulmasının yolu açıldı.

Yapılan düzenleme ile beraber, TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte talep edilmesi halinde; şartları TOKİ, aracı banka veya katılım bankası tarafından hak sahipliği belgesinde veya ipotek tesis ve tescil istem belgesinde belirtilmek suretiyle ipotek tescil ettirilebilecek.

3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine eklenen fıkralarla değişiklik yapıldı. Eklenen fıkralar şöyle:

(3) İdare tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte talep edilmesi halinde; şartları İdare, aracı banka veya katılım bankası tarafından hak sahipliği belgesinde veya ipotek tesis ve tescil istem belgesinde belirtilmek suretiyle İdare, satışa aracı banka veya katılım bankası lehine 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca tapu müdürlüğüne ipotek tescil ettirilebilir.

(4) İdare tarafından satışı yapılan taşınmazın devrinin tescil talebi ile birlikte talep edilmesi halinde; şartları İdare tarafından hak sahipliği belgesinde belirtilmek suretiyle İdare lehine 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesi uyarınca tapu müdürlüğüne kanuni ipotek tescil ettirilebilir.