Eski çöplük alanına ev yapmak güvenli mi?

Toprak altındaki zararlı malzemenin büzülmesi veya genişlemesi nedeniyle zeminde dikey hareketler meydana gelebilir.

Bazı çöplük alanları yaşayan organizmalar gibidir. İçerikleri yer altında kimyasal olarak değiştikçe şekil ve boyut değiştirirler. Bazı düzenli çöp depolama alanları zamanla yerleşerek topografyada değişikliklere neden olur. Bu sebeplerden dolayı, çoğu çöp depolama sahası üzerinde yapılacak evler yapısal olarak güvenli olmayacaktır.

Eski depolama alanlarına ve diğer kirlenmiş alanlara ev inşa etmek riskli olabilir ve bina sakinlerinin sağlığı için potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Kirlenmiş araziyi iyileştirmek ve onu imar için güvenli hale getirmek mümkün olsa da, sahanın kullanım için güvenli olmasını sağlamak için önlemler almak ve uygun prosedürleri izlemek önemlidir.

Kirlenmiş arazide inşaatla ilgili riskler, kullanılan inşaat yöntemlerinin yanı sıra kirlenmenin türü ve boyutuna bağlı olarak değişebilir. Potansiyel riskler, tehlikeli kimyasallara maruz kalma, toprak dengesizliği ve bina temellerinin hasar görmesini içerir. Özellikle deprem bölgesinde yer alan eski çöp depolama alanlarına ev inşa etmek çok tehlikelidir.

Bir inşaat sahasının güvenliğini sağlamak için, potansiyel tehlikeleri belirlemek ve iyileştirme için bir plan geliştirmek üzere kapsamlı bir çevresel değerlendirme yapmak önemlidir. Bu, kirlenmiş toprağın kazılmasını ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini, kirlenmenin yayılmasını önlemek için bariyerler kurulmasını veya tehlikeli maddelere maruz kalmayı en aza indirmek için özel inşaat malzemeleri ve inşaat yöntemlerinin kullanılmasını içerebilir.

Eski düzenli çöp depolama alanlarında ve kirlenmiş sahalarda genel inşaat güvenli bir şekilde yapılabilir ancak insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri en aza indirmek için dikkatli bir planlama, değerlendirme ve iyileştirme gerektirir.

Çöplük zemin üstüne inşa edilen binalardaki riskler nedir?

Çevresel ve jeoteknik testleri ve riskleri yönetmek için uygun kontrollerin uygulanmasını içeren ayrıntılı saha karakterizasyonunun tamamlanmasının ardından eski bir düzenli depolama sahası üzerine inşa etmek tamamen mümkündür.

Sağlık riski açısından bakıldığında, eski bir çöp depolama alanına bina yerleştirmenin ana riski, tipik olarak, ağırlıklı olarak çöp depolama sahasında, kapalı yapılar içinde organik maddenin ayrışması yoluyla üretilen metan içeren ve daha sonra bina sakinlerinin sağlığını etkileyen çöp gazının birikmesidir ve patlama riski arz etmektedir.

Bunu ele almak için, inşaat öncesi saha incelemesi, normal olarak, mevsimsel aralığı yakalayan bir süre boyunca (örneğin 12 ay) gaz konsantrasyonları için tipik olarak incelenecek olan bir gaz izleme kuyuları ağının kurulmasını içerecektir. Düzenli çöp depolama atığından gaz üretiminin niteliği ve büyüklüğü, bina sakinlerinin birikmiş gaza maruz kalmasını en aza indirmek için binalarda hangi hafifletme önlemlerinin alınması gerektiğini belirleyecektir. Bu tür önlemler, tümü inşaat aşamasında binalara dahil edilebilecek olan döşeme altı gaz bariyerlerini, aktif gaz tahliye sistemlerini veya pasif havalandırma sistemlerini içerebilir.

Bir çöp depolama sahasına inşaat yapılırken dikkate alınması gereken diğer sağlık riskleri, kirlenmiş yeraltı sularına ve düzenli çöp depolama atıklarına maruz kalmayı içerir. Bu riskler tipik olarak, uygun sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadan yeraltı suyunun kullanımının kısıtlanması (veya yasaklanması) ve yer altı kazısı (örneğin bir yüzme havuzunun kurulması) gibi idari kontrollerle yönetilir.

Bir de işin jeoteknik yönü vardır, inşaatı kolaylaştırmak için gömülmüş atıkların sıkıştırılması ve kazıklı temellerin kullanılması kombinasyonunu içerir. Temel olarak, dikkate alınması gereken çok şey var ve riskli olabilir, ancak mümkündür.