Üsküdar Belediyesi’nin Yakacık’taki arsası satışa çıktı

Üsküdar Belediyesi’nin Kartal Yakacık’taki adresi sahibinden üzerinden 45 milyon TL’ye satışa çıktı. 1.786 metrekarelik konut alanı olarak işaretli arsa, metrekaresi 25.196 TL’den satışa çıktı. Arsanın toplam bedeli 45 milyon TL olarak açıklandı.

Arsanın emsali 1.30 olarak belirtilirken, ada no 10.083 olarak belirtildi. Arsanın halihazırda gecekondular tarafından işgalli olduğu da ilanda belirtildi. Arsanın satış ihalesi Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda, 08.08.2024 tarihinde, Perşembe günü, saat 10:30’dan itibaren sırayla, Belediye Encümenince yapılacak.

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İLANI

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışları yapılacaktır.

İl / İlçe / Mahalle Ada No. Parsel No. Alanı (m2) Hisse  (m2) Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati
 
İstanbul

Kartal

Yakacık

10083 1 2.869,43 1.786,43 Arsa Konut Alanı İşgalli ₺45.000.000,00 ₺4.500.000,00 08.08.2024

10:30’dan itibaren sırayla

 

2- İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda, 08.08.2024 tarihinde, Perşembe günü, saat 10:30’dan itibaren sıraylaBelediye Encümenince yapılacaktır.

 

3- Kartal İlçesi, Yakacık Mahallesi, 10083 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda, Türk Medeni Kanununun 732. maddesi uyarınca, hissedarların önalım hakkı bulunmaktadır.

 

4- Taşınmaz Mal Satış Şartnameleri, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-TL (binTL) ücret karşılığında satın alınabilir.

5- Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus İhale Komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İstekliler söz konusu taşınmazların satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgah Belgesi,

 

d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir mak*** ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair güncel belge ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Numarası, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter Tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

f)Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşulunda TC uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (Geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçeye çevirmek zorundadır.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

h) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

7- Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 07.08.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8- Taşınmazların geçici teminat ve satış bedellerinin aşağıdaki hesaba yatırılması gerekmektedir.

Banka Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (Vakıfbank)
Iban TR39 0001 5001 5800 7289 9138 63

9- Taşınmazların satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak tahsil edilecektir.

10- İhale ve satış ile ilgili olarak her türlü vergi, damga vergisi (binde 5,69), resim, harç masrafları, tapu döner sermaye ücreti, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

11- İhale Komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLETİŞİM:

Telefon                      : 0216 531 30 00   (Dahili:1401-1404)