Kartal Emlak Müdürlüğü’nden satılık arsa

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü tarafından satılık ve kiralama ihaleleri ilanı yayınlandı.

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğü tarafından Samandıra’da yer alan 2 konut imarlı arsa ihale ile satışa sunuluyor. Satış ve kiralama ihaleleri 15 Ocak 2019 tarihinde yapılacak.

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER

(Bu taşınmazların satış ihalesi 15/01/2019 günü yapılacaktır.)

1- Samandıra / 8835 ada / 7 parsel / 207,22 metrekare / Hazine arazisi hissesi tam / Cinsi: arsa / Tahmini bedeli: 455 bin 884 TL / Geçici teminat bedeli 136 bin 765,20 TL / Konut imarlı (8835 ada 6 parselle tevhid şartı vardır) / İhale saati 14:00

2- Samandıra / 8876 ada / 5 parsel / 220,93 metrekare / Hazine arazisi hissesi tam / Cinsi: arsa / Tahmini bedeli: 441 bin 860 TL / Geçici teminat bedeli: 132 bin 558 TL / Konut imarlı / İhale saati 14:20

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile gösterilen gün ve saatte satışa ve kiraya çıkarılmıştır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4- İhaleye ait şartname İhale Servisinde görülebilir. İhale bilgileri internet adresimizden görülebilir.

5- İhaleye katılacaklar, nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzunu, hizmet binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesinden temin edebilir.

6- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim ve harçtan müstesnadır.

8- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.