Pendik Belediyesi’nden 6.8 milyon TL’ye satılık 2 konut

Pendik Belediyesi, Esenler Mahallesi’nde bulunan 2 adet konutu satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkullerin satış bedeli 6 milyon 809 bin 300 TL olarak belirlendi. Gayrimenkullerin ihalesi 10 Temmuz 2020 günü gerçekleşecek.

Pendik Belediye Başkanlığından konu ihalesi

1. Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (Beşyüz TL.) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2.Kat) temin edilebilir.

Bölge: Dolayoba Ada/Parsel: 4960 Parsel Alanı: 502.75 m2 İmar durumu: konut Muhammen Bedeli: 2.513.750,00 TL Geçici Teminat: 75.412,50 TL

Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (Beşyüz TL.) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2. Kat) temin edilebilir.

Bölge: Dolayoba Ada/Parsel: 0/4868 Parsel Alanı: 859.11 m2 İmar durumu: k1 rumuzlu konut Muhammen Bedeli: 4.295.550,000 TL Geçici Teminat: 128.867,00 TL

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Konut (K) rumuzlu konut alanında kalmakta olup; Taks: 0.40, Kaks: 1,50 Maxh: 30.50 m (10 Kat) dir. Söz konusu parselde “genişliği 15 m. ve üzeri olan yollara cepheli binalarda, zemin üstü katlarda tamamen konut ya da tamamen hizmet fonksiyonu yer alabilir. 1. Bodrum kat ve zemin kata bağlantılı olmak koşuluyla ticaret olarak kullanılabilir” hükmü uygulanabilir. Dolayoba 4960 parsel sayılı 502,75 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır.

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN : 1- İkametgah belgesi, 2- Nüfus cüzdan sureti, 3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN : 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.

6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.