Kartal Belediyesi kentsel dönüşüm ve kira yardımı

Kartal Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım çalışmalarına ve kira yardımlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında metruk binalar da yıkılırken, kentsel dönüşüm projelerine kira yardımı sağlanıyor.

Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Kartal Belediye Meclisi tarafından belirlenen çalışma usul ve esaslara göre hizmet veriyor. Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamını temel alır.

Kartal Belediyesi kira yardımı

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Gereğince 01.12.2014 tarih ve 9451 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile Kartal’da kentsel dönüşüme giren binalarda yaşayan vatandaşlara kira yardımı ile ilgili işlemler Kartal Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda vatandaşların kentsel dönüşüm kira yardımı içi hak sahibi olduklarının teyit edilmesi gerekli. Teyit işlemi, Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ve Belediye Ana Hizmet Binası’nın 2.katında hizmet veren Kira Yardım Bürosu tarafından yapılmaktadır. Kira ve taşınma yardımı başvuruları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu kılavuzlara göre değerlendirilir.

Kira Yardımı Birimi tarafından yürütülen iş ve işlemler;

  • Bakanlığın 01/12/2014 tarihli ve 9451 sayılı Olur’u gereğince Belediyelere devredilen iş ve işlemler kapsamında ve kanunda belirtildiği şekilde; riskli yapıyı malik veya kiracı olarak kullanan hak sahiplerinin kira yardımı başvurularını kabul ederek evrakların uygunluğunu inceleyip A.R.A.A.D. yazılımına girişini yapmak,
  • İlgili giriş işleminden sonra ıslak imzalı nüshayı kanun kapsamında, kira ve taşınma yardımı kaynağı aktarılması amacıyla elektronik olarak KEP üzerinden Bakanlığa göndermek,
  • Bakanlıkça aktarılan kaynağı Ziraat Bankası aracılığıyla ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hak sahiplerinin banka hesaplarına göndermek, ödeme takibini yapmak ve ilgili ödeme dönemine ait akıbet dosyasını A.R.A.A.D. yazılımına yüklemek,
  • Kira yardımı başvurusunun birim tarafından değerlendirilmesinden sonra sürecin herhangi bir aşamasında oluşabilecek mahkemelik durumlara ilişkin ara kararları, kararları ve yaptırımlar takip etmek, ilgili kira yardımı başvurusuna ait değerlendirmeyi tüm yönleriyle raporlamak ve gereken yazışmaları yapmak, gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmaktır.

Kartal Belediyesi kentsel dönüşüm

Kartal Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesindeki hüküm kapsamında ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına uygun olarak 6 Haziran 2018’te Kartal Belediye Meclisi kararı ile kurulmuştur.

Vatandaşlar tarafından Kartal Belediyesi Deprem Dönüşüm Müdürlüğüne yapılacak olan başvurular, bakanlığın 20.01.2015 tarihinde yayınlanan yeni kılavuzuna göre aşağıdaki şartlar kapsamında değerlendirilir.

  • Maliki bulunduğu dairede ikamet şartı: Ev sahipleri, kaç adet daireye sahip olurlarsa olsunlar (riskli yapı tespit raporlarının onaylandığı tarihte ) ikamet ettikleri sadece bir adet daireleri için kira yardımı alabilecektir. Bu kira tutarının oranı, emlak beyannamesindeki bağımsız bölüm hisse oranına göre belirlenecektir.
  • Başvuru geçerlilik tarihi: Hak sahiplerinin riskli yapıya ait yıkım ruhsatından itibaren en geç bir yıl içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
  • Fatura hususu: Hak Sahibinin üzerine olmak şartıyla, riskli yapı tespit raporunun onay tarihinden geriye dönük 3 aya ait fatura aslı veya kurum onaylı nüshası sunulmak zorundadır.