Kartal Soğanlık İmar Planı Askıya Çıktı

Kartal Soğanlık’ta Adliye Sarayı’nın yanındaki arsaya ilişkin hazırlanan imar planları bakanlık tarafından onaylanıp askıya çıkarıldı…

Kartal Soğanlık mahallesinde 2281 ada 213 ve 216 parsellere ilişkin hazırlana 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planı teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Yeniemlak sitesinin haberine göre; Onaylanan imar planları 14 Ekim 2016 ile 12 Kasım 2016 tarihleri arasına 30 gün süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

ŞEHİR PARKI’NIN BİR KISMI KONUT ALANI OLDU Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nın hemen yanında yer alan arsanın Askeri Alan olan parsel yüzölçüm olarak korunup, kent estetiği açısından konumu değiştirildi. Şehir parkı olan 216 parsel ise kısmen Ticaret+Konut Alanı, kısmen Spor Tesis Alanı, kısmen Park, kısmen de Raylı Toplu Taşıma İstasyon Alanı olarak planlandı.

2281 Ada 213 Parsel: 23 bin 688 metrekare 2281 Ada 216 Parsel: 147 bin 795 metrekare Planlama Alanı 174 bin 601.59 metrekare

d7c6a5de4d7d12987a43ad936bac51af

PLAN NOTLARI 1) Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. 2) Ticaret+konut (TİCK) alanında e:2.00 Yençok:15 kattır. 3) TİCK alanında emsale esas inşaat alanının %60’ı ticaret alanı, %40’ı ise konut alanı olarak kullanılacaktır. 4) Bu plan 26/9/2011 tarih ve 2011/2266 sayılı bakanlar kurulu kararı uyarınca yapılan bir işlem olup bu alandaki iş ve işlemler bakanlar kurulu kararında belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 5) Metro güzergahı ve istasyon alanlarında istanbul büyükşehir belediyesi raylı sistem daire başkanlığı görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. 6) Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritaları eki açıklama raporunun ilgili kısmında belirtilen hususlara uyulacaktır. – Kamu eline geçmesi gereken alanlar bila bedel kamuya terkedilmeden uygulama yapılamaz. – Parsel bazında zemin etüd raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez. – Planlama alanında; 2863 sayılı yasa kapsamında, inşai ve fiziki müdahaleler esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğüne haber verilmesi zorunludur. – Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. – İstanbul su ve kanalizasyon idaresinin (iski) 13.07.2016 tarih ve 386322 sayılı planlama alanına ilişkin verdiği görüş yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır. – Spor alanında uygulama; gençlik ve spor bakanlığının görüşünün alınması kaydı ile kartal belediye başkanlığınca onaylanacak vaziyet planına göre yapılacaktır. – Park alanında planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde belirtilen kullanımlar yer alabilir. 7) Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu, planlı alanlar tip imar yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.