İBB’den Kartal Yakacık’ta satılık arsa!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kartal Yakacık’ta yer alan arsayı satışa çıkardı.

145 metrekare arsanın toplam bedeli 275 bin 633 lira olarak belirlendi. İhalesi 8 Şubat tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İHALE DETAYLARI

1) Encümen Kayıt No: 4765 2) Taşınmaza Dair Bilgiler: a) İli: İstanbul b) İlçesi: Kartal c)Mahallesi: Yakacık d) Pafta No:— e) Ada No: 12310 (Eski: 8448) f) Parsel No: 1 g) Yüzölçümü: 145,07 m² h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı ı) Halihazır: İşgalli j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı (2 Parsel ile tevhitli) l) Cinsi: Arsa 3) Muhammen Bedeli: 275.633.-TL 4) Geçici Teminatı: 8.268,99 TL 5) İhale Tarihi ve Saati: 08 Şubat 2017 – 13:00 6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul 7) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü 8) İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 9) Şartname Bedeli 175.-TL 10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi. f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne ( İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. Kaynak: Emlak Eki