Kartal Belediyesi’nden Kat Karşılığı İnşaat İşi!

Kartal Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan arsa üzerinde konut ve ticaret alanı yapımı işini kat karşılığı ihaleye çıkartıyor…

Başkanlığın ihaleye çıkarttığı iş 11009 ada 283 parselde yer alan bölgede yapılacak. 1.824 Metrekarelik bölgede şu anda tapu tahsis belgeli gecekondular bulunmakta. Belediye yapılacak iş için toplam 7 milyon 482 bin TL muhammen bedel belirlemiş durumda.

İhale 21 Mart Salı günü saat 10:30’da Merkez Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 3.000 TL bedel karşılığı temin edinilebilir.

İhaleye girmek isteyenlerden istenen belgeler şöyle; Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır. a) Kanuni ikametgâh sahibi olması, b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, c) Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi vermesi, 1) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) d) İmza sirküleri verilmesi, 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini vermesi, h) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler, 1 – Son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı yapım, yıkım, tadilat vb. işinin keşif bedelinin %25’i kadar iş bitirme belgesi, 2 – İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge, 3 – Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler, 4 – Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge, 5 – 2886 sayılı Kanunu göre cezalı olmadığına dair belge, 6 – Son 3 yıla ait Şirket Cirosu. ı) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin (“(h) / l ” bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “(h)/l” bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar ve niteliklerin tamamının Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin %30’unu sağlaması şarttır. i) İşin tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında TL geçici teminat vermesi. j) İhale dosyası satış makbuzu.Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.