Pendik Belediyesi’nden 8.2 milyon TL’ye satılık gayrimenkul

Pendik Belediyesi, Kurtdoğmuş’ta yer alan gayrimenkulü 8 milyon 194 bin TL bedelle satışa çıkardı. Belediyeden yapılan ihale duyurusunda, Kurtdoğmuş’ta yer alan taşınmazın 8 milyon 194 bin TL bedelle satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Satışın ihale usulü ile yapılacağı açıklanırken, Kurtdoğmuş’ta yer alan gayrimenkulün satış bedeli 8 milyon 194 bin TL olarak belirlendi.

Pendik Belediye Başkanlığından ihale duyurusu

1) Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (3.Kat) temin edilebilir. 2) Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre orta mesafeli koruma kuşağında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Parselde 0,05 oranında yapılaşma izni bulunmaktadır. Parsel üzerinde inşaası 17.10.2018 tarihinde tamamlanan 175,18 m² alanlı bir adet idari bina ve biri 960,00 m² alanlı digeri ise 1.440,00 m² alanlı iki adet kuzu ağılı bulunan bir kuzu çiftliği bulunmakta olup, küçük ve büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. Söz konusu parsel üzerinde bulunan yapılara ait ruhsat bulunmamaktadır. Ancak; belediyemiz tarafından 175,18 m² alanlı idari bina için alınan 14.06.2019 tarih ve 2SKGMHL6 belge nolu yapı kayıt belgesi, 960,00 m² alanlı kuzu ağılı için alınan 14.06.2019 tarih ve 6ZEYM36A belge nolu yapı kayıt belgesi ve 1.440,00 m² alanlı kuzu ağılı için alınan 14.06.2019 tarih ve J28T1EPK belge nolu yapı kayıt belgesi bulunmaktadır. Taşınmaza ait tapu kaydında herhangi bir şerh, ipotek durumu tespit bulunmamaktadır. Kurtdoğmuş 651 parsel sayılı 19.280,00 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 3) İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. 4) İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- İkametgâh belgesi, 2- Nüfus cüzdan sureti, 3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 6-Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN: 1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 5) Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: a) Tedavüldeki Türk Parası b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir. 6) Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 7) Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 8) Onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, ihale bedelinin peşinatını ödeyecektir. Ayrıca geçici teminatı kesin teminata çevirecektir. Taşınmazların alıcısı, satış bedelinin %25 (Yüzde yirmibeş)’ni peşin olarak, kalanını ise kanuni faizin yarısı oranında vade farkı uygulanması suretiyle 3 ayda 3 taksitle ödeyebilecektir