Erdoğan’sız AKP oylarında erime büyüyor, işte son anket!

- Yorumlar

2015’te Tayyip Erdoğan olmadan seçime girecek olan AK Parti’nin oyu yüzde 41’e düştü CHP’ye destek yüzde 27’ye çıkarken, MHP’de de artış yaşandı.

An­ke­te gö­re; Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan ik­ti­dar par­ti­si AK Parti cid­di bir oy kay­bı ya­şı­yor. Da­ha ön­ce­ki se­çim­ler­de sırf Er­do­ğan ol­du­ğu için AK­P’­ye oy ve­ren­le­rin ora­nın­da dü­şüş var.

Erdoğan yoksa oy da yok

Erdoğan’sız AK Parti eriyor“Er­do­ğan­’sız AK­P’­ye oyumu ver­me­m” di­yen AK­P’­li­le­rin ora­nı yüz­de 34… Bu oran ön­ce­ki an­ket­ler­de yüz­de 60 ile 64 ara­sın­day­dı. An­ke­te ka­tı­lan­lar Er­do­ğa­n’­ın cum­hur­baş­kan­lı­ğı sü­re­sin­ce tüm par­ti­le­re eşit me­sa­fe­de ol­ma­ya­ca­ğı­nı da dü­şü­nü­yor.

Öcalan ve IŞİD’le yakınlaşmaya vatandaş karşı çıkıyor

An­ke­te gö­re; Tür­ki­ye­’nin IŞİD gi­bi terör örgütlerine des­tek ver­di­ği­ni dü­şü­nen­le­rin ora­nı da son iki ay­da ol­duk­ça yük­sel­di. Va­tan­daş­lar, te­rö­ris­ba­şı Öca­la­n’­la ya­pı­lan gö­rüş­me­le­ri de onay­la­mı­yor.

İşte Gezici Anket’in çarpıcı araştırması

cebfbd909af7f190

4a2fcb3c354d015f

39807b3a939dfb86 326484a407ac63ea 6872689f67469db2 b733a24ecf173d7e cbe043f7ece54ad5 cebfbd909af7f190 fc580a5011a59226

x